posed2 img

O nás

STŘEDOEVROPSKÝ INSITUT EKOLOGIE ZVĚŘE, z.ú. (SIEZ)


je mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Jeho posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní hranice. Funkčně i organizačně je velmi úzce propojen se svými sesterskými institucemi v České republice, Rakousku a na Slovensku. Široká mezinárodní spolupráce umožňuje zavádět do české myslivecké praxe nejlepší odborné zkušenosti a nové poznatky z celého středoevropského regionu.

Činnost Institutu se soustředí do následujících oblastí:
  1. Zajišťování činnosti mezinárodního koordinačního a informačního centra pro výzkum ekologie a managementu zvěře v podmínkách současné kulturní krajiny.
  2. Podpora realizace výzkumných projektů, zaměřených na problematiku ekologie zvěře a jejího účelného mysliveckého obhospodařování.
  3. Organizování vědeckých a odborných seminářů, konferencí, workshopů, školení a dalších pracovních setkání na národní i mezinárodní úrovni.
  4. Vydavatelská a publikační činnost za účelem zavádění nových odborných poznatků do praxe.
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V RAKOUSKU


Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie, Wien

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie sídlící ve Vídni organizačně zajišťuje výzkumné projekty v Rakousku a Německu. Zároveň udržuje a zprostředkovává kontakty k myslivecké praxi, příslušným institucím a odborným pracovištím v těchto zemích.


PARTNERSKÉ ORGANIZACE NA SLOVENSKU


Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo, s.r.o., Nitra

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo, s.r.o. v Nitře zabezpečuje v rámci spolupráce s dalšími institucemi provádění speciálních výzkumých projektů a zajišťuje databázi s informacemi z oblasti ekologie zvěře a jejího mysliveckého obhospodařování.


 mapa jelen s